Ons onderwijs

De Morgenzon biedt een doorgaande lijn in onderwijs en activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar, waarbij we voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod verzorgen in een veilige en uitdagende leer en speelomgeving. Kinderen ontwikkelen kennis en vaardigheden - op ‘t voor hen hoogst haalbare niveau – waarmee ze hun plaats in de samenleving vinden zodat ze hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Onze kernwaarden

De Morgenzon is een basisschool waarbij 5 kernwaarden tot uiting komen in ons dagelijks handelen op school. Ons doel is om leerlingen een goede basis mee te geven voor hun toekomst, om ze te helpen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om ze te leren keuzes te maken. Ons streven is om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan het individu en ieder kind in zijn of haar eigen kracht te zetten. Zodat ieder kind zich in een veilige omgeving ten volste kan ontwikkelen. De kernwaarden van de Morgenzon komen als volgt in de praktijk tot uiting:

School Ons Onderwijs (4)
1. Samenwerken.

We vinden het belangrijk om de leerlingen te leren goed samen te werken. In je verdere leven zal veel draaien om samenwerking en om goed te kunnen samenwerken zijn een aantal vaardigheden van belang. Zo leren we de leerlingen om naar elkaar te luisteren, te overleggen en compromissen te sluiten. Wanneer leerlingen samenwerken, bespreken ze bovendien lesstof, hun ideeën en overpeinzingen en leren ze op meta-cognitief niveau.
Het samenwerken wordt o.a. vormgegeven door middel van coöperatieve werkvormen.

Samen:

  • Je zoekt en maakt contact.
  • Je staat open voor de mening van anderen.
  • Je gunt elkaar succes en viert successen met elkaar.
2. Doelgericht

We vertalen onze doelen in concreet meetbare resultaten. We streven naar doelgericht onderwijs. De leerkracht geeft aan wat er geleerd gaat worden. Wij willen uiteindelijk samen met de leerlingen bepalen wat er geleerd gaat worden.

  • Je vertaalt doelen in concreet meetbare resultaten.
  • Je realiseert de met jou overeengekomen doelen en bent hierop aan te spreken.
  • Je lost knelpunten op die het doel in de weg staan.

We leren de leerlingen om gericht aan het werk te gaan en om te werken naar een vooraf gesteld doel. We gaan tijdens de lessen effectief om met tijd, middelen en de kennis van de leerlingen. Onze lesuren zijn onder te verdelen in instructietijd en zelfstandig werktijd. Deze werktijd biedt de leerlingen gelegenheid om zelfstandig aan het werk te gaan. De leerlingen bepalen in grote mate zelf aan welke taak zij waar en met wie willen werken. Hun aanpak en vorderingen houden zij bij op hun week- of dagtaak. De week- of dagtaak biedt de leerlingen en leerkrachten de gelegenheid om doelmatig functioneel te werken. Als school blijven we kritisch op de gebruikte methoden en middelen om te zien of deze nog wel geschikt zijn.

Door te experimenteren en ernaar te handelen gaat ons onderwijs met haar tijd mee.

Wat maakt ons bijzonder

3. Betrokkenheid

Leerkracht:
Een goede leerkracht is betrokken bij zijn leerlingen. Betrokkenheid houdt hierbij in dat je elke leerling persoonlijke, positieve aandacht geeft. Betrokkenheid van de leerkracht heeft invloed op het welbevinden van kinderen en zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt. Als de leerkracht zich betrokken toont bij het wel en wee van zijn leerlingen, zorgt dat ook voor een sterkere band met hen. Een goede relatie met de leerlingen heeft invloed op het onderwijs en de sfeer in de klas. Als we het hebben over de betrokkenheid van de kinderen, dan heeft dat betrekking op de lesstof. Een leerkracht moet ervoor zorgen dat zijn leerlingen betrokken blijven bij de les.

Leerling:
Door boeiend onderwijs op maat te bieden creëeren we een hoge betrokkenheid van de leerlingen. De betrokkenheid van kinderen verhogen gaat echter veel verder dan aantrekkelijke lessen en boeiend vertellen. Door het herontwerpen van de methodelessen zorgen we voor situaties waarin betekenisvol geleerd wordt.
Op de Morgenzon wordt er in groep 3 t/m 7 gewerkt vanuit de leerlijn rekenen. Ook begrijpend lezen gaat groepsdoorbroken op niveau.
De school heeft een leerlingenraad en de kinderen weten wat er met hun inbreng gebeurt.

Ouders:
We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.
Op de Morgenzon zien we de ouders als partners en dan wordt ouderbetrokkenheid veel meer een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).De school heeft een klankbordgroep voor ouders.

4. Betekenisvol vanuit eigenaarschap

Kinderen die eigenaar zijn van hun leerproces zijn betrokken, gemotiveerd en behalen de voor hen hoogst haalbare resultaten.
Wij stimuleren dit door kinderen actief te betrekken bij het leerproces, zo krijgen kinderen volop de gelegenheid om eigen doelen te stellen.We leren kinderen evalueren, zowel op het product als op het proces. Kinderen monitoren hun eigen ontwikkeling en geven hun portfolio mede actief vorm.
Tot slot leren kinderen in de loop van hun schooltijd op de Morgenzon steeds beter zelf hun onderwijsbehoefte aan te geven. 

5. Ontwikkeling & groei

Kinderen leren terug te kijken op hun handelen en te herkennen wat goed ging en wat beter kan. We leren de leerlingen om te reflecteren. Dit kan zijn door met leerlingen in gesprek te gaan over hun werk, hun spel, bij een samenwerking of bij een conflict.
Leerlingen ontvangen feedback van klasgenoten en hun leerkracht. Leerlingen leren ook om zelf feedback te geven aan anderen. Tevens worden kinderen bewustgemaakt hoe zij hun growth mindset kunnen laten groeien. Dat wil zeggen, blij zijn met de uitdagingen en beseffen dat tegenslag niet erg is.

Want; inspanning is de weg naar meesterschap!

Levensbeschouwelijke visie

De Morgenzon verzorgt primair onderwijs vanuit een katholieke levensovertuiging. Ons handelen wordt gekenmerkt door aandacht voor authenticiteit, acceptatie, openheid, blijmoedigheid, respect, positivisme, tolerantie en samen vieren.
We respecteren de eigen identiteit van ieder kind: ieder kind is uniek. Kinderen moeten op weg worden geholpen naar een eigen levensopvatting, waarbij waarden van de katholieke levensbeschouwing, zoals het opkomen voor de ander, het nastreven van gerechtigheid en het wederzijds respect een belangrijke rol vervullen

Wij werken voor levensbeschouwelijke vorming met de methode Trefwoord. Dit is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld.
Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hen houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.